Urazy i warunki

Profitmark.pl jest międzynarodowym rejestratorem znaków towarowych online. W ciągu 20 lat z powodzeniem zarejestrowaliśmy tysiące znaków towarowych dla naszych klientów na całym świecie. W tym czasie zdobyliśmy bogate doświadczenie w dziedzinie własności intelektualnej, które można wykorzystać do rejestracji znaków towarowych w 150 krajach na całym świecie.

Profitmark.pl to międzynarodowy online rejestrator znaków towarowych. W ciągu 20 lat z powodzeniem zarejestrowaliśmy tysiące znaków towarowych dla naszych klientów na całym świecie. W tym czasie zdobyliśmy szerokie doświadczenie w dziedzinie własności intelektualnej, które możesz wykorzystać do rejestracji znaków towarowych w 150 krajach na całym świecie.

Profitmark (zwany dalej "usługą") został opracowany przez Profitmark International SL (zwany dalej "My", "Rejestratorem" lub "Firmą").

Termin "Profitmark" jest wykorzystywany przez firmę jako jej znak towarowy.

Przed skorzystaniem z usługi konieczne jest dokładne przeczytanie tego dokumentu. Całość powyższych warunków i postanowień stanowi prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem (zwany dalej "Rejestrantem" lub "Wnioskodawcą") a Rejestratorem. Rejestrując się na stronie, składając zamówienie na usługę i dokonując płatności za fakturę Rejestratora, wyrażasz pełną i bezwarunkową akceptację tej umowy, w tym wszystkich postanowień, zasad, ograniczeń i innych warunków tutaj opisanych.

Proszę pamiętać, że Rejestrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji tej umowy według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia Rejestranta. Aktualne warunki i postanowienia umowy można przeglądać na tej stronie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rejestrując się w usłudze, Rejestrant jest zobowiązany podać dokładne i prawdziwe informacje o sobie. Znaki towarowe i nazwy domen poszukiwane przez wnioskodawcę będą rejestrowane na podstawie danych podanych w aplikacji rejestracyjnej w Usłudze. Certyfikat znaku towarowego zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Rejestranta. Wszystka korespondencja i powiadomienia z usługi będą kierowane na e-mail Wnioskodawcy.

Należy zwrócić uwagę, że Rejestrant ponosi odpowiedzialność za podanie dokładnych informacji. Rejestrator nie jest zobowiązany do uwierzytelniania tożsamości Wnioskodawcy ani weryfikacji podanych informacji. Jednakże Profitmark zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do żądania od klientów dowodów w celu dokładnej identyfikacji właścicieli praw, na podstawie podanych danych kontaktowych.

Wymagana jest zgoda Rejestranta na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych. Rejestrator jest upoważniony do udostępniania danych Rejestranta stronom trzecim, takim jak pełnomocnicy patentowi czy partnerzy, którzy bezpośrednio reprezentują interesy Rejestranta w konkretnych krajach lub regionach.

Wnioskodawcy zaleca się również, aby byli świadomi, że te dane będą publicznie dostępne w oficjalnym rejestrze znaków towarowych w krajach, w których znak towarowy został zarejestrowany.

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO

Po otrzymaniu wniosku od Rejestranta, Profitmark.net niezwłocznie składa oficjalny wniosek do odpowiedniego Urzędu w wybranym kraju w sprawie rejestracji znaku towarowego, zazwyczaj w ciągu trzech dni roboczych. W ciągu 14 dni potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Urząd jest przesyłane na osobiste konto Użytkownika. Jeśli wystąpi opóźnienie w dostarczeniu dokumentów przez Urząd lub partnera w kraju rejestracji, ten okres może zostać przedłużony.

Koszt rejestracji obejmuje zarówno opłaty oficjalne, jak i opłatę za usługę. Jednakże ważne jest, aby zaznaczyć, że opłata ta nie obejmuje analizy ryzyka rejestracji znaku towarowego, sprawdzania znaku towarowego, rekomendacji specjalistów dotyczących możliwości rejestracji, przygotowywania odpowiedzi na wstępne odmowy lub sprzeciwów wobec rejestracji znaku towarowego. Te usługi są dostępne za dodatkową opłatą i należy je odpowiednio zamówić.

Ważne jest, aby wyjaśnić, że Rejestrator, pełnomocnicy patentowi i personel usługowy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku odmowy rejestracji znaku towarowego lub za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez Rejestranta lub jego afiliantów z powodu odmowy rejestracji znaku towarowego. Decyzja o rejestracji znaku towarowego leży w gestii odpowiedniego Urzędu w kraju rejestracji, a wpływ Profitmark na decyzję komisji egzaminacyjnej jest ograniczony. W przypadku odmowy rejestracji znaku towarowego, wpłaty dokonane na rzecz rejestracji znaku towarowego, opłaty oficjalne i opłata Profitmark nie podlegają zwrotowi.

Czas trwania rejestracji znaku towarowego różni się i może się przedłużyć nawet do 24 miesięcy, w zależności od polityki danego kraju. Ewentualne opóźnienia poza tym okresem nie powinny być przypisywane Rejestratorowi, ponieważ czas trwania przetwarzania wniosku jest regulowany przez Urząd kraju rejestracji. Rejestranci mogą śledzić aktualny status wniosku za pośrednictwem swojego osobistego konta lub aktualizacji e-mail.

MONITORING ZNAKU TOWAROWEGO

Usługa ta polega na powiadamianiu Rejestranta o wnioskach dotyczących znaków towarowych, które są podobne lub identyczne i mogą naruszać prawa Rejestranta. W ciągu 12 miesięcy od daty płatności, Rejestrator dostarcza raporty zawierające podobne oznaczenia i oferuje rekomendacje. Wszystkie te raporty są dokumentowane na osobistym koncie Rejestranta.

Ważne jest, aby zaznaczyć, że usługa ta nie obejmuje przygotowywania sprzeciwów przeciwko rejestracji podobnych znaków towarowych. Koszt sporządzenia takich sprzeciwów może różnić się w zależności od kraju, a te informacje można uzyskać na żądanie.

Rejestrator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli znak towarowy, który Rejestrant uważa za myląco podobny do własnego, nie znajduje się w raporcie monitorującym. Raport monitorujący reprezentuje subiektywny punkt widzenia specjalisty i może różnić się od perspektywy Użytkownika.

REJESTRACJA NAZWY DOMENY

Nazwy domen są rejestrowane zgodnie z przepisami i wytycznymi określonych obszarów domen. Proces rejestracji nazwy domeny wymaga podania danych osobowych dotyczących Rejestranta nazwy domeny. Należy zwrócić uwagę, że dane identyfikacyjne użytkownika mogą być udostępniane publicznie i publikowane w bazach danych, takich jak WHOIS.

Ważne jest, aby podkreślić, że Wykonawca, Administrator i Operator rejestrów nazw domen nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za wykorzystanie, niewykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie nazw domen przez Rejestranta, nawet jeśli dotyczy to stron trzecich. Dotyczy to także przypadków, gdy Rejestrant narusza prawa stron trzecich.

Rejestracja nazwy domeny jest automatyczna po otrzymaniu płatności od Klienta. Czas trwania rejestracji domeny może się różnić, od 5 minut do 14 dni, w zależności od pomyślnego przekazania środków na konto Wykonawcy.
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Profitmark działa jako pośrednik między Rejestrantem a Urzędami Patentowymi w 150 krajach, wraz z jego partnerami-pełnomocnikami patentowymi. Należy zrozumieć, że Usługa nie gwarantuje pomyślnej rejestracji znaku towarowego w konkretnym kraju. Rejestrator zapewnia składanie wniosków o rejestrację w imieniu Wnioskodawcy, po zapłaceniu faktury i wydaniu pełnomocnictwa. Po przeprowadzeniu badania, Rejestrator przekazuje ostateczną decyzję podjętą przez komisję egzaminacyjną. Dlatego Usługa, pełnomocnicy patentowi, pracownicy, menedżerowie i właściciele nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez Rejestranta z powodu świadczonych usług.

W żadnych okolicznościach odpowiedzialność Rejestratora nie może przekroczyć opłaty Rejestratora. Oficjalne opłaty wliczone w koszt usługi nie podlegają zwrotowi.

W przypadku wystąpienia roszczenia, Rejestrant jest zobowiązany przesłać jego treść drogą e-mailową na adres tm@profitmark.eu w ciągu trzech dni roboczych od daty wystąpienia problemu. Rejestrator przeanalizuje skargę i odpowie Rejestrantowi w ciągu 10 dni roboczych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Relacje między Rejestrantem a Rejestratorem, jak ustalono w niniejszej umowie, podlegają prawu Republiki Litewskiej. W przypadku sporu obie Strony są zachęcane do podjęcia negocjacji w celu rozwiązania problemu. Jeśli takie negocjacje nie przyniosą rozwiązania, Strony mogą skorzystać z drogi prawnej, zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.

Korzystając z usług Profitmark, Rejestrant potwierdza, że przeczytał i zaakceptował wszystkie warunki i postanowienia określone w niniejszej umowie. Niezgoda z tą umową powinna odwieść Rejestranta od rejestracji w Profitmark, składania zamówień na usługi lub dokonywania jakichkolwiek płatności faktur, ponieważ te działania automatycznie wskazują na akceptację wszystkich przedstawionych tutaj warunków i postanowień.